Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
Kết quả đánh giá hài lòng bệnh nhân quý II nắm 2018 Báo cáo số 128 - Kết quả đánh giá hài lòng bệnh nhân quý II nắm 2018
Kế hoạch can thiệp và cải tiến nội dung hài lòng người bệnh quý II năm 2018 Kế hoạch số 127 - Can thiệp và cải tiến các nội dung phản hồi về hài lòng người bệnh quý II năm 2018
Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2017 Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng bệnh viện quý I năm 2017
Đánh giá thực hiện cải tiến chất lượng 9 tháng đầu năm 2017 Báo cáo đánh giá việc thực hiện cải tiến chất lượng bệnh viện trong 9 tháng đầu năm 2017
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017 Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017
Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá theo phụ luc 1 Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá theo phụ luc 1
Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá tổng hợp bệnh viện Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 - Đánh giá tổng hợp bệnh viện
Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 theo bộ tiêu chí Kết quả tự đánh giá bệnh viện năm 2017 theo bộ 81 tiêu chí
Tác nghiệp
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Liên kết cơ quan - ban ngành