Bệnh viện da liễu Khánh Hòa

Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi
Thông báo:
Thứ hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020
Danh mục bài viết đang được cập nhật...
BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa năm 2019 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa năm 2019
THÔNG BÁO Kết luận của BCĐ Cải cách hành chính sau đợt kiểm tra nội bộ ngày 11/11/2019 THÔNG BÁO Kết luận của BCĐ Cải cách hành chính sau đợt kiểm tra nội bộ ngày 11/11/2019
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý BCĐ CCHC quý IV năm 2019 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý BCĐ CCHC quý IV năm 2019
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Da liễ QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Da liễ
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý BCĐ CCHC quý III năm 2019 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý BCĐ CCHC quý III năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2019
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II năm 2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II năm 2019
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp BCĐ CCHC Quý 2 năm 2019 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp BCĐ CCHC Quý 2 năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính bệnh viện Da Liễu năm 2019 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính bệnh viện Da Liễu năm 2019
Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý BCĐ CCHC quý I năm 2019 Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo sau cuộc họp quý BCĐ CCHC quý I năm 2019
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính bệnh viện năm 2019 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính bệnh viện năm 2019
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Tác nghiệp
Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Thông báo tuyển dụng nhân sự bệnh viện Da Liễu năm 2018 Bệnh viện Da Liễu tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng 1 vị trí cử nhân xét nghiệm, 2 vị trí bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa da liễu
Đường dây nóng
Liên kết cơ quan - ban ngành